Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego kontakt z naszym biurem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 17.00
Oferta dla Biznesuarrow
       22 451 00 50
pon. - pt. 9:00 - 19:00, sob. 10:00 - 14:00

Regulamin Forum

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego wycieczki.ewings.pl („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Fostertravel.pl Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 15; 00-131 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000279954 , posiadającą NIP 5252399530, wysokość kapitału zakładowego 100 000 zł, reprezentowaną przez: Michała Kijewskiego-Wiceprezesa Zarządu oraz Przemysława Jackiewicza- Wiceprezesa Zarządu (dalej jako „Usługodawca” lub „Spółka”), adres elektroniczny: www.wycieczki.ewings.pl na rzecz podmiotów trzecich (dalej jako „Użytkownik”) poprzez zarządzane przez Usługodawcę forum wymiany opinii na temat obiektów turystycznych oferowanych przez Spółkę w ramach Serwisu.
 2. Przedmiotem usługi jest udostępnianie zarejestrowanym Użytkownikom możliwości umieszczania treści, w tym dodawania opinii i zdjęć na forum wymiany opinii na temat obiektów turystycznych w ramach Serwisu. (dalej jako „Forum”).
 3. Niniejszy Regulamin, stanowią wzorce umowy w rozumieniu art. 384 k.c.
 4. Korzystanie z usługi, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Paragrafu jest uzależnione od rejestracji konta przez Użytkownika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Rejestracja konta, o której mowa w ust. 4 niniejszego Paragrafu, następuje poprzez:
  • a) wprowadzenie następujących danych Użytkownika („Dane”) do formularza umieszczonego na Forum:

   - imię lub nazwę (nick) użytkownika Forum, (obowiązkowo)

   - adresu poczty elektronicznej, (obowiązkowo)

   - informacji o sposobie podróżowania.

  • b) wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z zawartymi w nich informacjami, poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru na stronie Forum.
  • c) złożenie oświadczenia o fakcie przebywania w komentowanym obiekcie oraz autorstwie dodawanych ewentualnie zdjęć, poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru na stronie Forum.
 1. Usługi są świadczone nieodpłatnie na rzecz zarejestrowanego Użytkownika Forum, który dokonał aktywacji Konta poprzez dokonanie prawidłowo wszelkich obowiązków opisanych w ust 5 powyżej. Treść Danych podlega weryfikacji administratora Forum i po uzyskaniu pozytywnego wyniku opinia jest umieszczania na Forum. Weryfikacja dotyczy jedynie prawdziwości Danych ,a nie treści przesyłanych opinii.
 2. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta lub treści swojej opinii w każdym czasie poprzez przesłanie Usługodawcy odpowiedniej wiadomości elektronicznej przy użyciu adresu poczty elektronicznej wskazanego przy rejestracji Konta. Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy rejestracji Konta.
 3. Użytkownik poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej do Usługodawcy ma prawo do zmiany swoich Danych w ramach Konta.
 4. Usługodawca z uwagi , iż udostępnia jedynie Serwis dla wymiany informacji pomiędzy jego Użytkownikami nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Forum przez Użytkowników.

§2 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Forum Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy na następujący adres poczty elektronicznej admin@fostertravel.pl
 2. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania Usług obciąża stronę, która wywodzi z tego skutki prawne.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Forum lub Konta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

§3 Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne, które powinien spełnić Użytkownik dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca obejmują:

  dostęp do internetu,

  posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej („e-mail”),

  korzystanie ze sprawnie działającej przeglądarki internetowej Internet Explorer 8.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 5.0 lub nowszej, Opera 10.0 lub nowszej,

 1. Zasady publikowania zdjęć, materiałów graficznych w Serwisie:

  publikacja składa się z maksymalnie z 10 zdjęć,

  rozmiar pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 10 MB,

  formaty dopuszczalnych zdjęć: jpg, gif, png.

§4 Treści o charakterze bezprawnym

 1. Zakazane jest publikowanie na Forum przez Użytkownika treści, w tym zamieszczanie komentarzy, o charakterze bezprawnym. W szczególności w ramach Forum zakazane jest:

  pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności o ile przedmiotowe treści nie mieszczą się w ramach dozwolonej krytyki i są w szczególności nieprawdziwe.

  nawoływanie do popełniania przestępstw lub pochwalanie popełniania przestępstw;

  obrażanie uczuć religijnych innych osób, poprzez znieważanie publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych;

  znieważanie lub zniesławianie innej osoby oraz inne działania godzące w dobra osobiste;

  nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

  umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających prawa autorskie osobiste lub/i majątkowe osób trzecich lub prawa własności przemysłowej,

  umieszczanie treści dotyczących lub mających związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego;

  umieszczanie komentarzy zawierających odnośniki do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych przeznaczonych do wyłudzania danych (phishing);

  umieszczanie treści mających charakter reklamowy lub marketingowy;

  umieszczanie treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

  umieszczanie treści , które nie dotyczą komentowanego obiektu;

  umieszczanie treści w całości pisanych wersalikami (dużymi literami).

 1. Korzystanie z Forum nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania sieci Internet.
 2. Każdy z Użytkowników, umieszczając jakiekolwiek materiały w Serwisie i na Forum, zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże materiałów:

  wszelka odpowiedzialność tytułem naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej do zamieszczanych materiałów obciąża tylko i wyłącznie Użytkownika;

  korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w Serwisie i na Forum przez Użytkowników odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.);

  zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w ww. ustawie;

  Użytkownik, umieszczając na Forum jakiekolwiek materiały (w szczególności zdjęcia) będące utworem w znaczeniu ww. ustawy, przekazuje z momentem publikacji Spółce prawo do nieodpłatnego, nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przedmiotowych materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie w Serwisie, utrwalenie, zwielokrotnianie, publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Użytkownik ponadto upoważnia Spółkę do wykorzystywania ww. utworów w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na ww. materiałach, i upoważnia niniejszym Spółkę do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.

 1. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia bez powiadomienia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od Użytkownika, które naruszają postanowienia Regulaminu, przepisów prawa lub stanowią przedmiot roszczeń i żądań osób trzecich.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, wyrządzenia szkody lub krzywdy osobie trzeciej, naruszenia praw osób trzecich lub notorycznego, pomimo ostrzeżenia, naruszania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika oraz usunięcia wszelkich treści publikowanych przez takiego Użytkownika.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług na rzecz Użytkownika na okres 14 dni, powiadamiając o tym Użytkownika wraz ze wskazaniem przyczyn zawieszenia.

§5 Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną niesie ze sobą szczególne zagrożenia związane w szczególności z:

  nieuprawnionym przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku udostępnienia takich danych przez Użytkownika w treści komentarza na Forum lub w nazwie użytkownika Forum,

  wyłudzaniem danych (phishing),

  instalacją złośliwego oprogramowania w wyniku skorzystania z odnośnika odsyłającego do fałszywej strony w sieci internet,

  korzystaniem z informacji pochodzących od osób nieposiadających wymaganych uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.

 1. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone na Forum lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter jedynie informacyjny i dodatkowy.

§6 Dane osobowe

 1. Rejestrując się w ramach konta na Forum użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności, a poprzez dokonanie przedmiotowej rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym dla świadczenia Usługi. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu . Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Fostertravel.pl Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 15; 00-131 Warszawa .
 4. Użytkownikowi przysługuje prawa opisane szczegółowo w Polityce Prywatności
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem Serwisu na adres admin@fostertravel.pl

§7 Korzystanie z Forum

 1. Forum służy wyrażaniu indywidualnych opinii Użytkowników.
 2. Usługodawca nie wybiera odbiorcy treści umieszczanych na Forum przez Użytkowników. Usługodawca nie prowadzi uprzedniego nadzoru nad treściami umieszczanymi na Forum przez Użytkowników przed ich umieszczeniem, udostępniając jedynie automatyczny mechanizm służący do takiego umieszczania.
 3. Z ważnych przyczyn, które nie są wyłącznie zależne od woli Usługodawcy, w tym wówczas, gdy jest to uzasadnione poprawą jakości świadczeń, w tym udoskonalaniem funkcjonalności Forum oraz obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub siłą wyższą, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania dostępności Forum i świadczenia Usługi wskazanej w Regulaminie.
 4. Umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści reklamowych, promowanie wizerunku osoby prowadzącej działalność zarobkową w związku z taką działalnością oraz prowadzenie działalności zarobkowej przy użyciu Forum jest zabronione.
 5. Użytkownik Forum ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku z treściami umieszczanymi przez niego na Forum.
 6. Użytkownik nie powinien stosować w celu oznaczenia siebie samego lub pochodzących od niego treści na Forum słów lub zwrotów uznawanych za wulgarne, służących promowaniu określonego towaru, usługi lub podmiotu oferującego lub wytwarzającego towary lub usługi lub mogących służyć podszywaniu się pod inną osobę.
 7. Użytkownik nie może umieszczać na Forum komentarzy:

  niezawierających treści,

  w języku innym niż język polski,

  zawierających wulgaryzmy,

  zawierających cudze dane osobowe, w tym linki do stron internetowych zawierających cudze dane osobowe,

  o treści identycznej w stosunku do komentarzy już umieszczonych na Forum,

  zawierających ataki personalne i odpowiedzi na takie ataki,

  dotyczących lub mających związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

powered by fostertravel.pl
0