Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Oferta dla Biznesuarrow
       22 451 00 50
pon. - pt. 9:00 - 19:00, sob. 10:00 - 14:00

Królewskie Indie

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 103107/37

Słonecznie

44°C Słonecznie

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Królewskie Indie
Zdjecie: 1 z 27
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta niedostępna
Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
Dowolny

Podróż z:

Nie znaleziono terminów dla oferty
Zadzwoń do nas. 22 451 00 00 lub 801 00 31 21

Napisz do nas.

Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Indie
Opis

Dzień 1. Warszawa - Delhi.
Wylot z lotniska Chopina do Delhi.

Dzień 2. Delhi (trasa okoł o 45 km).
Przylot do Delhi na mię dzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu i czas wolny na odpoczynek. Po poł udniu, dla chę tnych wycieczka do Kompleksu Ś wią tyń Akshardham (dodatkowo pł atne na miejscu u pilota). Nowoczesny i zarazem tradycyjny, olbrzymich rozmiaró w kompleks został oddany do uż ytku w listopadzie 2005 roku. Jest to zapierają cy dech w piersiach kompleks finezyjnie zdobionych budowli, któ re tradycją i architekturą nawią zują do ponad trzydziestowiecznej tradycji hinduizmu. Przy budowie zastosowano tradycyjny, w pó ł nocnych Indiach, marmur i czerwony piaskowiec, obrabiane w pię ciu ró ż nych stylach architektonicznych – z Radż astanu, Orrisy, Gudż aratu oraz z elementami mogolskimi i dż inijskimi. Wszystko postawione i dopracowane w rekordowo kró tkim okresie 5 lat. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3. Delhi (trasa okoł o 35 km).
Po ś niadaniu zwiedzanie stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową cześ ć. Zwiedzanie zaczniemy od Starego Delhi, wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdż ahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delijskich muzuł manó w, dlatego pierwszym punktem programu bę dzie Jama Masjid (Meczet Pią tkowy), najwię kszy meczet w Indiach. Pó ź niej przejaż dż ka rikszami po wą skich i nadal klimatycznych uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy takż e są siadują cy z meczetem Czerwony Fort (tylko z zewną trz) i udamy się do Raj Gath – miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. Nastę pnie przemieś cimy się do tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na począ tku XX w. przez Brytyjczykó w, jako centrum administracyjne kolonialnych Indii. Zobaczymy mię dzy innymi przyległ e, bliź niacze budynki Sekretariató w, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz przejedziemy w pobliż u Bramy Indii, stanowią cej okazał y ł uk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusó w poległ ych na wszystkich frontach I Wojny Ś wiatowej i podczas Wojen Afgań skich. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny pierwowzó r sł ynnego Taj Mahal. Na koniec dnia zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib – najwię kszą i najważ niejszą w Delhi ś wią tynię sikhijską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4. Sariska – rezerwat tygrysó w (trasa ok. 230 km).
Po ś niadaniu przejazd w kierunku rezerwatu tygrysó w Sariska. Po zakwaterowaniu w hotelu safari po terenie rezerwatu podczas któ rego przy odrobinie szczę ś cia wypatrzymy jednego z kilkunastu ż yją cych tutaj tygrysó w bengalskich. Opró cz tego na terenie rezerwatu podziwiać moż na dziko ż yją ce gatunki m.in. sambaró w indyjskich, karakali stepowych, gazeli i ró ż nych odmian mał p. Nie zabraknie ró wnież atrakcji dla mił oś nikó w awifauny. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5. Sariska – Puszkar (trasa ok. 280 km).
Po ś niadaniu przejazd do Puszkar – oś rodka kultu boga Brahmy i jednego z najważ niejszych miejsc kultu dla wyznawcó w hinduizmu (orientacyjny czas przejazdu 6-7 godzin). Po przyjeź dzie zakwaterowanie w hotelu. Po poł udniu odwiedzimy sł ynną , wrę cz unikatową w skali kraju ś wią tynię Brahmy oraz udamy się w okolice Jeziora Puszkar uznawanego za ś wię te jezioro, któ rego wody mają wł aś ciwoś ci uzdrawiają ce. Puszkar sł ynie ró wnież z urzą dzanych tutaj rokrocznie jednych z najwię kszych w cał ym kraju targó w wielbł ą dó w. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6. Puszkar – Jodhpur (trasa ok. 230 km).
Po noclegu pod rozgwież dż onym niebem i ś niadaniu powró t z pustyni i przejazd do pobliskiej miejscowoś ci Deshnok, gdzie znajduję się jedyna w swoim rodzaju ś wią tynia Karni Mata, czyli ś wią tynia szczuró w. Poddawane tutaj szczegó lnej trosce szczury utoż samiane są z kolejnymi wcielaniami dusz uwolnionych spod wł adzy boga ś mierci Yama. Z Deshok udamy się na poł udnie Radż astanu, do bł ę kitnego Jodhpur, drugiego co do wielkoś ci miasta tego stanu poł oż onego na skraju pustyni Thar. W Jodhpur zobaczymy monumentalną twierdzę Mehrangarh – jeden z najwię kszych fortó w w cał ych Indiach, ską d roztacza się malowniczy widok na cał e miasto oraz lokalne cenotafy, czyli symboliczne grobowce wznoszone gł ó wnie dla przedstawicieli lokalnej arystokracji. W programie nie zabraknie ró wnież czasu na spacer wą skimi uliczkami miasta, poś ró d charakterystycznych bł ę kitnych zabudowań oraz czasu wolnego na lokalnym bazarze. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 7. Jodhpur – Ranakpur – Udajpur (trasa ok. 270 km).
Z Jodhpur udamy się dalej na poł udnie stanu Radż astan, do romantycznej miejscowoś ci Udajpur. Po drodze zatrzymamy się w Ranakpur, gdzie odwiedzimy imponują cy kompleks ś wią tyń dż inijskich, zachwycają ce bogactwem zdobień i kunsztem poszczegó lnych detali. Szczegó lne wraż enie na odwiedzają cych robi sanktuarium Chaumukha, skł adają ce się z 29 sal wspartych na ponad 1400 kolumnach. Pó ź nym popoł udniem lub wieczorem dojedziemy do Udajpuru – miasteczka malowniczo poł oż onego nad Jeziorem Piczola, gdzie krę cona był a jedna z czę ś ci przygó d sł ynnego Jamesa Bonda – „ Oś miorniczka”. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 8. Udaipur.
Po ś niadaniu udamy się na cał odzienne zwiedzanie Udajpuru – jednego z najbardziej bajkowych miast cał ych Indii, nazywanego czę sto Wenecją Wschodu. Do gł ó wnych atrakcji miasta zalicza się Lake Palace – wysmakowaną letnią rezydencję tutejszych wł adcó w malowniczo poł oż oną na wodach Jeziora Piczola, któ ra obecnie przekształ cona został a w luksusowy hotel. W programie zwiedzania nie zabraknie ró wnież pał acu Miejskiego – najwię kszego kompleksu pał acowo-ś wią tynnego w Radż astanie, któ ry czę ś ciowo jest nadal zamieszkiwany przez czł onkó w dawnych rodzin kró lewskich, a czę ś ciowo został przekształ cony w obiekt muzealny. Udamy się na staró wkę , gdzie na szczegó lną uwagę zasł uguje bogato zdobiona ś wią tynia Dż agdzisz, w któ rej wnę trzach znajduję się posą g Garudy – jednego z waż niejszych bó stw hinduizmu przybierają cego postać orł a o ciele czł owieka. Dzień zakoń czy rejs po Jeziorze Piczola, podczas któ rego bę dzie okazja podziwiać pię knie podś wietlone rezydencje i ś wią tynie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 9. Udajpur – Delhi (przelot).
Po ś niadaniu transfer na lotnisko i przelot do Delhi. Transfer do hotelu w Delhi i czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.W nocy dnia 9. lub rano dnia 10. transfer na samolot powrotny do Polski (w zależ noś ci od rozkł adu lotu).

Dzień 10. (18). Przylot na lotnisko w Warszawie.
Osoby wybierają ce opcję przedł uż enia o pobyt na Goa, tego dnia wylecą na Goa i po 8 dniach wypoczynku powró cą do kraju.


UWAGA
:
Należ y pamię tać , ż e Indie to fascynują cy i egzotyczny kraj, co opró cz wspaniał ych wraż eń wią ż e się z pewnymi ucią ż liwoś ciami podró ż y. Dla Pań stwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniż ej ogó lnie przyję te normy hoteli 3*, jednak nie mamy wpł ywu na sł aby stan indyjskich dró g i ucią ż liwoś ci zwią zane z dł ugimi przejazdami.

Cena zawiera
 • przelot Polska – Delhi – Polska liniami rejsowymi,
 • opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW,
 • zakwaterowanie w hotelach 3-4* w pokojach dwuosobowych z ł azienkami i klimatyzacją i/lub wentylatorami przysufitowymi,
 • wczesne zakwaterowanie w hotelu drugiego dnia programu, w zależ noś ci od godziny przylotu do Delhi oraz pó ź ne wykwaterowanie w ostatnim dniu pobytu w Delhi – przed wylotem do Polski,
 • wyż ywienie: ś niadania i obiadokolacje,
 • transport klimatyzowanym autokarem na tarasie wycieczki,
 • przelot lokalnymi liniami na trasie Udajpur – Delhi (limit bagaż u na lotach lokalnych – 15 kg bagaż gł ó wny, opł ata za nadbagaż zależ y od przewoź nika i waha się w granicach 300 rupii indyjskich (6 USD) za każ dy kilogram),
 • zwiedzanie wg programu (bez biletó w wstę pu),
 • serwis wykwalifikowanego polskiego pilota.
Cena nie zawiera
 • obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, zwyczajowe napiwki, serwis miejscowego agenta, bilety kolejowe i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 190 USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,
 • dopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, albo do tań szej opcji "podró ż ują cy samotnie" (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) – w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana,
 • opł ata za fotografowanie i filmowanie do 10 USD/os.,
 • koszt wycieczek fakultatywnych,
 • koszt wizy indyjskiej,
 • miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu

W ję z. polskim.

Informacje wizowe

1. Za poś rednictwem organizator.
organizator poś redniczy w uzyskaniu wizy w cenie 100 PLN/os + koszt wizy 180 PLN/os. W przypadku zgł oszenia poś rednictwa wizowego w rezerwacji konieczne jest wypeł nienie wniosku wizowego online oraz zał ą czenie w nim skanu wymaganych dokumentó w: paszportu (pdf, min. 10KB, max. 300 KB) oraz zdję cia w kolorze (jpg, min. 10 KB, max. 1 MB).
Obowią zkowo, przed wysł aniem dokumentó w do dział u wizowego należ y zgł osić do rezerwacji usł ugę poś rednictwa.
WAŻ NE: W przypadku zakupu ofert Last Minute, istnieje koniecznoś ć skonsultowania moż liwoś ci poś rednictwa z organizator.
Wniosek wizowy: https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_indie.php
Uprzejmie prosimy:
- Otworzyć paszport na stronie ze zdję ciem oraz zeskanować OBYDWIE STRONY
- Nie skanować dokumentó w do gó ry nogami oraz bokiem
- Jako oryginał do skanu zdję cia uż ywać zdję cia kolorowego zrobionego u fotografa (z twarzą na wprost, na jasnym tle), a nie zdję cia z paszportu
- Podawać w nagł ó wku wniosku prawdziwą datę wyjazdu oraz wpisywać rzeczywistą waż noś ć paszportu (paszporty dzieci waż ne są max. 5 lat)
Wniosek moż na wypeł nić i przesł ać najpó ź niej na 14 dni roboczych przed wylotem.
Uzyskana w drodze poś rednictwa wiza wydawana jest na okres 30 dni i uprawnia do wielokrotnego przekroczenia granicy.

UWAGA : Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport waż ny co najmniej 6 miesię cy od daty powrotu z wyjazdu oraz wiza.
2. Samodzielnie za pomocą systemu e-wiza.
Do 96h przed wylotem istnieje moż liwoś ć otrzymania e-wizy w cenie zgodnej z cennikiem + opł ata za transakcję kartą ok. 2 USD*, bez koniecznoś ci wysył ania dokumentó w do Warszawy. W celu otrzymania e-vizy należ y wypeł nić wniosek wizowy na stronie
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html oraz doł ą czyć podczas wypeł niania wniosku: zdję cie w kolorze w formacie jpg i skan paszportu (strona ze zdję ciem) w formacie pdf oraz opł acić e-wizę przy pomocy karty kredytowej lub debetowej.
* Wysokoś ć opł aty moż e ulec zmianie w zależ noś ci od banku, któ ry wydał kartę.

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed podróżą w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda w Delhi

24.05.2020 (niedziela)
Słonecznie
46° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 10 %
Wiatr: 15 km/h
25.05.2020 (poniedziałek)
Słonecznie
46° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 11 %
Wiatr: 14 km/h
26.05.2020 (wtorek)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 12 %
Wiatr: 13 km/h
27.05.2020 (środa)
Słonecznie
46° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 11 %
Wiatr: 12 km/h
28.05.2020 (czwartek)
Słonecznie
46° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 11 %
Wiatr: 14 km/h
29.05.2020 (piątek)
Słonecznie
46° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 10 %
Wiatr: 13 km/h
30.05.2020 (sobota)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 12 %
Wiatr: 15 km/h
31.05.2020 (niedziela)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 13 %
Wiatr: 12 km/h
01.06.2020 (poniedziałek)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 14 %
Wiatr: 12 km/h
02.06.2020 (wtorek)
Słonecznie
44° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 15 %
Wiatr: 15 km/h
03.06.2020 (środa)
Słonecznie
44° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 15 %
Wiatr: 16 km/h
04.06.2020 (czwartek)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 15 %
Wiatr: 15 km/h
05.06.2020 (piątek)
Słonecznie
46° C Słonecznie
Bezchmurnie
36° C Bezchmurnie
Wilgotność 13 %
Wiatr: 14 km/h
06.06.2020 (sobota)
Słonecznie
46° C Słonecznie
Bezchmurnie
37° C Bezchmurnie
Wilgotność 11 %
Wiatr: 14 km/h
07.06.2020 (niedziela)
Słonecznie
44° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 14 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień wylotu
08.06.2020 (poniedziałek)
Słonecznie
44° C Słonecznie
Bezchmurnie
33° C Bezchmurnie
Wilgotność 17 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 2
09.06.2020 (wtorek)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
33° C Bezchmurnie
Wilgotność 14 %
Wiatr: 15 km/h
Dzień 3
10.06.2020 (środa)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 13 %
Wiatr: 15 km/h
Dzień 4
11.06.2020 (czwartek)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 14 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień 5
12.06.2020 (piątek)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 15 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 6
13.06.2020 (sobota)
Słonecznie
46° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 15 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 7
14.06.2020 (niedziela)
Słonecznie
43° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 18 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 8
15.06.2020 (poniedziałek)
Lekkie zachmurzenie
43° C Lekkie zachmurzenie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 19 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 9
16.06.2020 (wtorek)
Słonecznie
40° C Słonecznie
Bezchmurnie
33° C Bezchmurnie
Wilgotność 26 %
Wiatr: 17 km/h
Dzień powrotu
17.06.2020 (środa)
Słonecznie
41° C Słonecznie
Bezchmurnie
32° C Bezchmurnie
Wilgotność 28 %
Wiatr: 13 km/h
18.06.2020 (czwartek)
Lekkie zachmurzenie
42° C Lekkie zachmurzenie
Bezchmurnie
33° C Bezchmurnie
Wilgotność 23 %
Wiatr: 13 km/h
19.06.2020 (piątek)
Słonecznie
44° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 20 %
Wiatr: 13 km/h
20.06.2020 (sobota)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 16 %
Wiatr: 14 km/h
21.06.2020 (niedziela)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
36° C Bezchmurnie
Wilgotność 18 %
Wiatr: 17 km/h
22.06.2020 (poniedziałek)
Słonecznie
45° C Słonecznie
Bezchmurnie
36° C Bezchmurnie
Wilgotność 17 %
Wiatr: 14 km/h
23.06.2020 (wtorek)
Słonecznie
44° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 20 %
Wiatr: 15 km/h
24.06.2020 (środa)
Słonecznie
44° C Słonecznie
Bezchmurnie
36° C Bezchmurnie
Wilgotność 20 %
Wiatr: 15 km/h
25.06.2020 (czwartek)
Słonecznie
44° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 21 %
Wiatr: 9 km/h
26.06.2020 (piątek)
Słonecznie
41° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 32 %
Wiatr: 13 km/h
27.06.2020 (sobota)
Słonecznie
42° C Słonecznie
Miejscowo przelotny deszcz
34° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 27 %
Wiatr: 12 km/h
28.06.2020 (niedziela)
Słonecznie
42° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 29 %
Wiatr: 13 km/h
29.06.2020 (poniedziałek)
Słonecznie
42° C Słonecznie
Bezchmurnie
35° C Bezchmurnie
Wilgotność 27 %
Wiatr: 16 km/h
30.06.2020 (wtorek)
Słonecznie
41° C Słonecznie
Bezchmurnie
34° C Bezchmurnie
Wilgotność 31 %
Wiatr: 15 km/h
01.07.2020 (środa)
Słonecznie
41° C Słonecznie
Bezchmurnie
33° C Bezchmurnie
Wilgotność 31 %
Wiatr: 11 km/h
02.07.2020 (czwartek)
Słonecznie
42° C Słonecznie
Bezchmurnie
33° C Bezchmurnie
Wilgotność 28 %
Wiatr: 8 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Delhi

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
13 16 18 17 24 28 21 23 25 24 25 20
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
13 °
16 °
18 °
17 °
24 °
28 °
21 °
23 °
25 °
24 °
25 °
20 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
9 8 11 12 17 15 16 17 18 17 17 15
Temperatura w nocy (°C)
9 °
8 °
11 °
12 °
17 °
15 °
16 °
17 °
18 °
17 °
17 °
15 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnie
opady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Średnieopady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Ilość dni
deszczowych
 • 2
 • 5
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
Ilość dnideszczowych
 • 2
 • 5
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
powered by fostertravel.pl
0